52ki Danpen, Yasuhisa Kohyama, ceramic, 16.625” x 6.75” x 6.75

52ki Danpen, Yasuhisa Kohyama 神山易久, ceramic, 16.625" × 6.75" × 6.75", 2016, $9000

Yasuhisa Kohyama

49yk Ceramic 49, Yasuhisa Kohyama, wood-kiln ceramic, 11.25" x 11" x 6", $6,200
50yk Ceramic 50, Yasuhisa Kohyama, wood-kiln ceramic, 18.25" x 10" x 5", $8,850

Yasuhisa Kohyama

51yk Kaze, Yasuhisa Kohyama, ceramic, 14.25” x 11.5” x 3.75”, 2017, Sold